Saturday, August 7, 2010

KORAN amal ki kitab hai

                            

                            "KORAN amal ki kitab hai,DUA ki kitab bana diya,
                                SAMAJNE ki kitab hai,PADNE ki kitab bana diya,
                                zindon ka dastoor tha,murdon kamansoor bana diya,
                                Inqalab ki kitab thi,sirf sawab ki kitab  bana diya"

No comments: