Thursday, July 14, 2011

Rafadain Tark Karne ki Zaeef (weak ) Hadithe..=========


= Rafadain Tark Karne ki Zaeef (weak ) Hadithe..=========

======= Rawi Kufi hai Aur Shiyaa hai. .===========

Abu Dawood:--
Abdullah bin Masood r.a. ne fermaya , Kya Mai tumhe Rasulullah sws ki Namaz na bataau? Unhone namaz perhi aur hath na uthhaya mager Pahli Martaba.

Tajziya:--- Imam Abu Dawood is Hadith ke baad Fermaate hai.

" Lais howa be sahi Ala Haja Lafz "

Tarjuma :- Ye hadith in Alfaaz ke sath sahi nahi hai. (Abu Dawood hawala Mazkoor)

{ Darus salam Riyadh Aur Baitul ifkaaul dawlia ki Shaya karda kitab me ye tabsara mauzood hai.}

Imam Tirmizi ne Abdullah Mubarak ka Qael Naqal kia hai.
" Lam yathabit Hadith ibne Masood "
Abdullah bin Masood r.a. ki Tarke Rafadain ki hadith saabit nahi .
{ Tirmizi 253 }
Imam Ibne Habban Rahmtulah ne kaha isme Sufiyan soori Mudallis hai, Aur Mudallis ki aan se riwayat Zaeef hai.

Abu Dawood:-

Hajrat bara r.a. kahte hai maine Rasulullah sws ko dekha aap jab Namaz shuru kerte to dono haath ko kaano tak uthhate (Summa lam yaood ) Fir Nahi uthhate the.
{Abu Dawood 749 }
Explanations :-
Imam Nowi kahte hai ye Hadith zaeef (weak ) hai.

* Imam Shafai aur Imam bukhari ke ustad Imam Hameedi aur Imam Ahmad bin Hambal ne Zaeef kaha hai.

* Imam Sufiyan bin Aayeena ne Zaeef kaha hai. Kyoke yazeed bin abi zeyad pahle " Lam Yawood " nahi kahta tha,

Ahle koofa ke parhane per usne ye Alfaaz barha diye. Yazeed bin Zeyad Zaaef aur

Shiya bhi tha.
--
 
  
 
 
--
 
 
Best Regards,
 
Syed Ibrahim Ahmed (Talha) 
 
 

No comments: